دبیرخانه دایمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در سال ۱۳۹۶، به عنوان یکی از فعالیت های گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری سازمان غذا و دارو کشور، آغاز به کار نمود.
این کنگره هرساله با محوریت اپیدمیولوژی دارویی، اقتصاد دارو، مدیریت دارو، داروسازی بالینی و… با حضور اساتید برجسته بین المللی از کشورهای انگلستان، سوئد، آمریکا، هلند، تایوان، فرانسه، رییس انجمن جهانی فارماکوویژیلانس و متخصصین سازمان غذا و دارو آمریکا در کنار اساتید و متخصصان مجرب داخلی فرصت مغتنمی را جهت ارتقای علمی شرکت کنندگان ایجاد و موجبات گردهمایی اقشار مختلف جامعه بزرگ علوم پزشکی را فراهم می نماید.

موضوعات مورد علاقه برای ارسال مقالات شامل موارد زیر هستند (البته محدود به این موضوعات نیستند):
• فارماکواپیدمیولوژی:
ایمنی دارو
مدیریت داده های فارماکواپیدمیولوژی
بررسی اصولی و تحلیل متا
• تحقیقات دارویی اقتصادی و نتایج:
مدیریت بیماری
HTA
ارزیابی سلامت اقتصادی
مدل سازی
تحلیل تأثیر بودجه
MCDA
هزینه بیماری
عوارض گزارش شده توسط بیمار
تحقیقات استفاده از دارو
• مدیریت داروسازی:
توسعه داروهای جدید
رشد تجارت
روش های پیش بینی بازار
مدیریت زنجیره تأمین
مسئولیت اجتماعی شرکت ها
نام تجاری
بازاریابی
مدیریت نمونه کارها
ارتباط با مشتری
قیمت گذاری محصولات
مدیریت نوآوری
مقررات و جنبه های قانونی
• مطالعات و آزمایشات بالینی:
مطالعات پیش بالینی
RCTها
آزمایش های پیشگیرانه
آزمایش های غربالگری
مطالعات کیفیت زندگی
• داروسازی بالینی
• داروسازی عمومی
• داروسازی بیمارستانی
• آموزش داروسازی
• داروسازی اجتماعی:
رسانه ها و تبلیغات
علوم رفتاری و فرهنگی
علوم سیاسی
مسائل اخلاقی
• مدیریت خطر:
ارزیابی خطر
کنترل خطر
مخابره خطر
بررسی خطر