نشانی:
مرکز تحقیقات بهداشت و درمان، ساختمان شماره ۲، طبقه هشتم، دانشکده پزشکی، خیابان زندی، شیراز، ایران، کد پستی: ۷۱۳۴۸۵۳۱۸۵٫
تلفن / فکس: +۹۸۰۷۱۱۲۳۰۹۶۱۵
پست الکترونیک: Peymani.payam@gmail.com، payam_peymani@yahoo.com، peymanip@sums.ac.ir
http://health-policy.sums.ac.ir/fa/Research_Fields/pharmacoepidemiology/